3500 L.E
Classroom
 • Started 02 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 03 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 03 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
5800 L.E
Classroom
 • Started 05 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 09 January
 • 06:00 pm : 09:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 09 January
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 10 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 17 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 17 January
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 22 January
 • 01:00 am : 03:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 23 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 30 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 01 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 01 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2600 L.E
Classroom
 • Started 04 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 05 February
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 06 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
7200 L.E
Classroom
 • Started 06 February
 • 06:00 pm : 09:00 pm
3300 L.E
Classroom
 • Started 06 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 06 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 09 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 12 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 12 February
 • 10:00 am : 03:00 pm
2000 L.E
Classroom
 • Started 13 February
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 13 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 14 February
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 14 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 20 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 20 February
 • 10:00 am : 02:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 22 February
 • 10:00 am : 06:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 27 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
1200 L.E
Virtual
 • Started 27 February
 • 10:00 am : 02:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 02 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 02 March
 • 10:00 am : 02:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 02 March
 • 10:00 am : 02:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 04 March
 • 09:05 am : 05:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 05 March
 • 10:00 am : 03:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 05 March
 • 05:00 pm : 09:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 06 March
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 13 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Classroom
 • Started 14 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 14 March
 • 10:00 am : 02:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 15 March
 • 10:00 pm : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 16 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 16 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 20 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 20 March
 • 09:00 am : 03:00 pm
2800 L.E
Virtual
 • Started 20 March
 • 01:00 pm : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 23 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 27 March
 • 01:00 pm : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 27 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 28 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 30 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
3300 L.E
Virtual
 • Started 03 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 03 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 04 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
1600 L.E
Classroom
 • Started 08 April
 • 02:00 pm : 05:00 pm
1800 L.E
Virtual
 • Started 10 April
 • 07:30 pm : 10:30 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 10 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 10 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 10 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 11 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 11 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
3200 L.E
Virtual
 • Started 17 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 06 May
 • 10:00 am : 05:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 07 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 07 May
 • 04:00 pm : 09:00 pm
5800 L.E
Classroom
 • Started 08 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 08 May
 • 12:00 pm : 03:00 pm
3100 L.E
Classroom
 • Started 09 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 09 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 09 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
1800 L.E
Virtual
 • Started 12 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2000 L.E
Classroom
 • Started 13 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 13 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 14 May
 • 10:00 am : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 15 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 16 May
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 16 May
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 16 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 18 May
 • 10:00 am : 05:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 25 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 30 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 01 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 04 June
 • 10:00 am : 03:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 05 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 05 June
 • 12:00 pm : 03:00 pm
7200 L.E
Classroom
 • Started 05 June
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 06 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 06 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 08 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 10 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 10 June
 • 04:00 pm : 08:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 10 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 12 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 12 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 15 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 17 June
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 18 June
 • 10:00 am : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 19 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 19 June
 • 10:00 am : 05:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 22 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 24 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 24 June
 • 04:00 pm : 08:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 26 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 29 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
1600 L.E
Virtual
 • Started 29 June
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 03 July
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 03 July
 • 12:00 pm : 03:00 pm
5000 L.E
Virtual
 • Started 03 July
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 04 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 05 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 06 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 12 July
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 12 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 13 July
 • 10:00 am : 05:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 15 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Virtual
 • Started 17 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 17 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 17 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 17 July
 • 10:00 am : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 17 July
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 18 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 20 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 22 July
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 22 July
 • 04:00 pm : 08:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 25 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 26 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Virtual
 • Started 31 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 02 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 05 August
 • 04:00 pm : 08:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 05 August
 • 10:00 am : 05:00 pm
1600 L.E
Virtual
 • Started 06 August
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 06 August
 • 10:00 am : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 07 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 09 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Virtual
 • Started 14 August
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 14 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 16 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 17 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 17 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 19 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 19 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 21 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 21 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 22 August
 • 12:00 pm : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 24 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 26 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
4200 L.E
Classroom
 • Started 28 August
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 28 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 30 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 03 September
 • 04:00 pm : 09:00 am
2700 L.E
Classroom
 • Started 03 September
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 03 September
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 04 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 04 September
 • 12:00 pm : 03:00 pm
4200 L.E
Classroom
 • Started 05 September
 • 05:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 07 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2700 L.E
Classroom
 • Started 09 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 11 September
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 11 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 11 September
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 11 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 13 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 15 September
 • 10:00 am : 03:00 pm
3200 L.E
Classroom
 • Started 18 September
 • 12:00 pm : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 19 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Virtual
 • Started 20 September
 • 10:00 am : 02:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 23 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 25 September
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 25 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 28 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 02 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
5800 L.E
Classroom
 • Started 02 October
 • 10:00 am : 02:00 pm
1300 L.E
Classroom
 • Started 03 October
 • 05:00 pm : 09:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 04 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 09 October
 • 06:00 pm : 09:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 13 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 17 October
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2700 L.E
Classroom
 • Started 19 October
 • 10:00 am : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 21 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 25 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 25 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 28 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
3200 L.E
Classroom
 • Started 29 October
 • 04:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 30 October
 • 10:00 am : 03:00 pm
3600 L.E
Classroom
 • Started 30 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 01 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
3600 L.E
Classroom
 • Started 03 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 03 November
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 06 November
 • 06:00 pm : 09:00 pm
7200 L.E
Classroom
 • Started 06 November
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 06 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 08 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
3200 L.E
Classroom
 • Started 13 November
 • 12:00 pm : 03:00 pm
1600 L.E
Virtual
 • Started 13 November
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 14 November
 • 06:00 pm : 09:00 pm
3600 L.E
Classroom
 • Started 15 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
3300 L.E
Virtual
 • Started 20 November
 • 10:00 am : 02:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 20 November
 • 10:00 am : 02:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 23 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 25 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 27 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 30 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 04 December
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 05 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
2700 L.E
Classroom
 • Started 06 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Classroom
 • Started 06 December
 • 05:00 pm : 09:00 pm
2700 L.E
Classroom
 • Started 10 December
 • 04:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 10 December
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 11 December
 • 10:00 am : 02:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 11 December
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 18 December
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 18 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 18 December
 • 12:00 pm : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 19 December
 • 06:00 pm : 09:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 20 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 25 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 27 December
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 03 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 22 January
 • 01:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 12 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 12 February
 • 10:00 am : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 14 February
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 20 February
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 05 March
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 20 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 23 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 04 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 14 May
 • 10:00 am : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 15 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 16 May
 • 12:00 pm : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 30 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 17 June
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 18 June
 • 10:00 am : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 03 July
 • 12:00 pm : 03:00 pm
5000 L.E
Virtual
 • Started 03 July
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 17 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 25 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 06 August
 • 10:00 am : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 07 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 30 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 03 September
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 11 September
 • 10:00 am : 02:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 23 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 09 October
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 21 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 30 October
 • 10:00 am : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 14 November
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 10 December
 • 10:00 am : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 19 December
 • 06:00 pm : 09:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 04 March
 • 09:05 am : 05:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 16 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 06 May
 • 10:00 am : 05:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 19 June
 • 10:00 am : 05:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 13 July
 • 10:00 am : 05:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 05 August
 • 10:00 am : 05:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 16 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 28 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 04 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 28 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 25 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 18 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 06 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 13 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 16 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 06 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 05 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 15 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 14 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 25 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 17 October
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 01 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 11 December
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 25 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 02 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 17 January
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 01 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 27 March
 • 01:00 pm : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 30 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 11 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
3200 L.E
Virtual
 • Started 17 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 10 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 29 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 03 July
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 02 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 09 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 21 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 11 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
3200 L.E
Classroom
 • Started 18 September
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 08 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 20 November
 • 10:00 am : 02:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 10 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 09 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 18 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 22 August
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 18 December
 • 06:00 pm : 09:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 09 January
 • 06:00 pm : 09:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 09 January
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 05 February
 • 10:00 am : 02:00 pm
2000 L.E
Classroom
 • Started 13 February
 • 06:00 pm : 09:00 pm
1200 L.E
Virtual
 • Started 27 February
 • 10:00 am : 02:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 02 March
 • 10:00 am : 02:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 05 March
 • 05:00 pm : 09:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 06 March
 • 10:00 am : 02:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 15 March
 • 10:00 pm : 03:00 pm
1600 L.E
Classroom
 • Started 08 April
 • 02:00 pm : 05:00 pm
1800 L.E
Virtual
 • Started 10 April
 • 07:30 pm : 10:30 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 10 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 07 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 07 May
 • 04:00 pm : 09:00 pm
1800 L.E
Virtual
 • Started 12 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2000 L.E
Classroom
 • Started 13 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 18 May
 • 10:00 am : 05:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 04 June
 • 10:00 am : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 19 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 17 July
 • 10:00 am : 03:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 17 July
 • 12:00 pm : 03:00 pm
1600 L.E
Virtual
 • Started 06 August
 • 10:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 03 September
 • 04:00 pm : 09:00 am
2700 L.E
Classroom
 • Started 03 September
 • 10:00 am : 03:00 pm
4200 L.E
Classroom
 • Started 05 September
 • 05:00 pm : 09:00 pm
2700 L.E
Classroom
 • Started 09 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 15 September
 • 10:00 am : 03:00 pm
1300 L.E
Classroom
 • Started 03 October
 • 05:00 pm : 09:00 pm
2700 L.E
Classroom
 • Started 19 October
 • 10:00 am : 03:00 pm
3200 L.E
Classroom
 • Started 29 October
 • 04:00 pm : 09:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 03 November
 • 06:00 pm : 09:00 pm
1600 L.E
Virtual
 • Started 13 November
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 05 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
2700 L.E
Classroom
 • Started 06 December
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Classroom
 • Started 06 December
 • 05:00 pm : 09:00 pm
2700 L.E
Classroom
 • Started 10 December
 • 04:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 27 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 13 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 27 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 08 May
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 26 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 06 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 28 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 04 September
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 06 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 03 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 10 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 30 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 06 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 20 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
1800 L.E
Classroom
 • Started 22 February
 • 10:00 am : 06:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 16 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Virtual
 • Started 20 March
 • 01:00 pm : 04:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 03 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 05 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
1600 L.E
Virtual
 • Started 29 June
 • 12:00 pm : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 17 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 26 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 17 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Classroom
 • Started 28 August
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 27 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Virtual
 • Started 11 December
 • 10:00 am : 02:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 27 December
 • 10:00 am : 02:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 02 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Classroom
 • Started 14 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 10 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
3100 L.E
Classroom
 • Started 09 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 01 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 04 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 02 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
3600 L.E
Classroom
 • Started 30 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
3300 L.E
Virtual
 • Started 20 November
 • 10:00 am : 02:00 pm
5800 L.E
Classroom
 • Started 05 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
3300 L.E
Classroom
 • Started 06 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 14 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
3300 L.E
Virtual
 • Started 03 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
5800 L.E
Classroom
 • Started 08 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 08 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Virtual
 • Started 20 September
 • 10:00 am : 02:00 pm
5800 L.E
Classroom
 • Started 02 October
 • 10:00 am : 02:00 pm
3600 L.E
Classroom
 • Started 03 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
3600 L.E
Classroom
 • Started 15 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 17 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 23 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 January
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 01 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2600 L.E
Classroom
 • Started 04 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
7200 L.E
Classroom
 • Started 06 February
 • 06:00 pm : 09:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 09 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 23 February
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 02 March
 • 10:00 am : 02:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 14 March
 • 10:00 am : 02:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 20 March
 • 09:00 am : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 28 March
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 11 April
 • 10:00 am : 01:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 09 May
 • 06:00 pm : 09:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 13 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 16 May
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 25 May
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 05 June
 • 12:00 pm : 03:00 pm
7200 L.E
Classroom
 • Started 05 June
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 06 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 10 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 10 June
 • 04:00 pm : 08:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 12 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 12 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 15 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 22 June
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 24 June
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 24 June
 • 04:00 pm : 08:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 04 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 12 July
 • 10:00 am : 02:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 12 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Virtual
 • Started 17 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 20 July
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 22 July
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 22 July
 • 04:00 pm : 08:00 pm
4500 L.E
Virtual
 • Started 31 July
 • 06:00 pm : 09:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 05 August
 • 04:00 pm : 08:00 pm
4500 L.E
Virtual
 • Started 14 August
 • 06:00 pm : 09:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 17 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 19 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 19 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 21 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 24 August
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 26 August
 • 10:00 am : 02:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 07 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
4200 L.E
Virtual
 • Started 11 September
 • 06:00 pm : 09:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 11 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 13 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 19 September
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 25 September
 • 10:00 am : 02:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 13 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2500 L.E
Classroom
 • Started 25 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2800 L.E
Classroom
 • Started 25 October
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 06 November
 • 06:00 pm : 09:00 pm
7200 L.E
Classroom
 • Started 06 November
 • 06:00 pm : 09:00 pm
3200 L.E
Classroom
 • Started 13 November
 • 12:00 pm : 03:00 pm
3500 L.E
Classroom
 • Started 23 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 30 November
 • 10:00 am : 04:00 pm
2200 L.E
Virtual
 • Started 04 December
 • 12:00 pm : 03:00 pm
2200 L.E
Classroom
 • Started 18 December
 • 12:00 pm : 03:00 pm
4500 L.E
Classroom
 • Started 20 December
 • 10:00 am : 04:00 pm